ICOM Tüzüğü

ICOM’un Tüzüğü teşkilat için temel bir belgedir. ICOM’un kuralları Tüzüğü açıklayıcı ve tamamlayıcıdır. Tüzük, teşkilatın ve onun işleyişinin temelidir. Yapının hedeflerini, misyonunu ve örgütlenişini belirler. Bu temel belgenin yeni şekli 2007’de Viyana’da (Avusturya) toplanan 21. Genel Meclis tarafından kabul edilmiştir.

İçindekiler:

 1. İsim, Yasal Durum, Mahal, Süre ve Mali Yıl
 2. Misyon ve Amaç
 3. Terimlerin Açıklamaları
 4. Üyelik
 5. Yıllık Üyelik Ücreti
 6. Üyelik Ayrıcalıkları
 7. Oylama Hakları
 8. ICOM’un Unsurları
 9. İdari Yapı
 10. Genel Kurul
 11. Yönetim Kurulu
 12. Büro
 13. Hesapların Denetimi
 14. Danışma Komitesi
 15. Milli Komiteler
 16. Ulusal Muhabirler
 17. Uluslararası Komiteler
 18. Bölgesel Ortaklıklar
 19. İlgili Kuruluşlar
 20. Genel Meclis
 21. Faaliyet Sekreterliği
 22. UNESCO-ICOM Müze Bilgi Merkezi
 23. Gelirler ve Giderler
 24. Diller
 25. Politikalar ve Süreç Kuralları
 26. Diğer Kuruluşlarla İlişkiler
 27. Geçerlilik ve Değişiklik
 28. Fesih

Madde 01 – 1. İsim, Yasal Durum, Mahal, Süre ve Mali Yıl

1. Kısım. İsim
Teşkilatın ismi Milletlerarası Müzeler Konseyi’dir (ICOM). Bu ismin ve kısaltmasının kullanımı Teşkilat ve üyelerince yürütülen ve onların menfaatine yönelik işlemlerle sınırlıdır.

2.Kısım. Yasal Durum
ICOM, Fransız Yasalarına tabi olarak (kuruluşlar hakkında 1901 tarihli yasa) 1946 yılında oluşturulmuş, kâr amacı gütmeyen, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ile (UNESCO) resmi bağını sürdüren ve Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey’de istişari statüsü bulunan sivil bir teşkilattır.

3. Kısım. Mahal   
ICOM merkezinin kayıtlı adresi Maison de l ‘UNESCO, 1 rue Miollis, 75732 Paris Cedex 12, Fransa’dır.

4. Kısım. Faaliyet Süresi  
ICOM’un varlığı süresizdir.

5. Kısım. Mali Yıl
Mali yıl her yılın 1 Ocak günü başlayıp 31 Aralık günü sona erer.

Madde 02 – 2. Misyon ve Amaç

1. Kısım. Misyon
ICOM, dünyadaki mevcut ve gelecekte var olacak somut ve soyut tabii ve kültürel mirasın muhafazasını, sürdürülmesini ve topluma aktarılmasını kendine hedef edinen müzeler ve müze çalışanlarından oluşan uluslararası bir teşkilattır.

2. Kısım. Amaç
ICOM, müzecilik faaliyetleri için mesleki ve etik kaideleri belirler, bu konularda tavsiyelerde bulunur, eğitimi teşvik eder, bilgiyi artırır, küresel çalışma ağı ve işbirliği programları ile toplum bilincini geliştirir.    

Madde 03 - 3: Terimlerin Açıklamaları

Aşağıda yer alan, baş harfleri büyük yazılmış olan terimler bu Tüzükte geçtikleri yerlerde tekil veya çoğul hallerinde fark olmaksızın bu maddede tanımlandıkları anlama gelmektedirler.   

1. Kısım: Müze

Müze, toplumun ve onun gelişiminin hizmetinde, kamuya açık, eğitim, çalışma ve haz amacıyla insanlığın ve etrafındakilerin somut ve soyut mirasını toplayan, muhafaza eden, araştıran, ileten ve sergileyen, kar amacı gütmeyen kalıcı bir kuruluştur.

2. Kısım: ICOM Tarafından Tanınan Kuruluşlar

Yönetim Kurulu, Danışma Komitesinin tavsiyesini alarak diğer kuruluşları bir Müzenin niteliklerinin bazılarını veya tamamını haiz olarak tanıyabilir.

3. Kısım: Müze Çalışanları

Müze çalışanları 3. Maddenin 1. ve 2. kısımlarında tanımlanan müzelerin veya müze niteliğine sahip kuruluşların ve müzecilik faaliyetlerine faydası bulunan eğitim ve araştırma kuruluşlarının bir müzenin idaresi ve işleyişiyle ilgili bir alanda özel eğitim almış veya buna eşdeğer tatbiki tecrübesi bulunan tüm personeli ile müzeler ve müzecilik hizmetleri için gerekli ticari ürünler ve teçhizatın tanıtımını veya satışını yapanlar haricinde, ICOM’un Müzeler İçin Etik Kuralları’na tabi olarak müzeler için ve müzelerle beraber çalışan bağımsız kişileri kapsar.   

4. Kısım: İtibar Sahibi Üyeler

İtibar sahibi bir ICOM üyesi, üyelik talebi bu Tüzüğün 4. Maddesi 2. kısmında belirtilen esaslar uyarınca kabul edilen, yıllık üyelik ücretini (aidatını) zamanında ve Yönetim Kurulunca belirlenen miktarda ödeyen kişidir (veya bir kuruluştur).

5. Kısım: Devlet
Milli Komitelerin oluşturulması çerçevesinde, bir Devlet, Birleşmiş Milletler’e veya Özel Ajanslarından birine üye veya Uluslararası Adalet Divanı Tüzüğünde taraf olan, kendini yöneten ülke olarak tanımlanmıştır.  

Madde 04 – 4. Üyelik

1. Kısım: Üyeler

Üyelik Müzelere, ICOM tarafından tanınan Kurumlara, Müze Çalışanlarına ve müzecilik camiasının gelişimi için faydalı olacağı değerlendirilen kişi veya kuruluşlara açıktır. Üyeliğe elverişli olanlar ICOM’a Üye olma isteğinde olduklarını, ICOM’un Müzeler İçin Etik Kuralları’nı kabul ettiklerini ve onlara uyacaklarını bildirecekler ve üyelik talebinde bulunmak için başvuru formunu dolduracaklardır.

ICOM üyeliği, ulusal yasalar ve uluslararası sözleşmeler göz önünde bulundurularak sanat eserleri ile tabii ve bilimsel numuneler dahil olmak üzere kültürel varlık ticaretiyle uğraşan (kazanç için alım-satımını yapan) kişi veya kuruluşlara (çalışanları dahil) açık değildir. Bu muafiyet menfaat çatışmasına yol açabilecek bir faaliyette bulunan kişi veya kuruluşlar için de geçerlidir.

2. Kısım: Üyeliğin Kabulü

Milli Komiteler başvuru formuyla birlikte yeni üyelerin yıllık tahsisatını ICOM Sekreterliğine en kısa zamanda ileteceklerdir.

Yalnızca aşağıda, bu maddenin 3. Kısmında belirtilen Onursal Üyeler bu gözden geçirme sürecinden muaftırlar. Onların adaylıkları Yönetim Kurulunca Genel Kongreye önerilir, bu öneri salt çoğunluğa göre kabul görür veya reddedilir.

3. Kısım: Üyelik Biçimleri

 1. Bireysel Üyeler – 3. maddede belirtilen, aktif ya da emekli Müze çalışanları, veya tecrübeleri ya da mesleki hizmetleri itibariyle ICOM tarafından Bireysel üyeliğe uygun görülen kişiler.
 2. Kurumsal Üyeler – Müzeler veya müze tanımına uyan diğer kuruluşlar.
 3. Öğrenci Üyeler – Müzecilikle ilgili akademik programlara kayıtlı öğrenciler bir Milli Komite tarafından bu kategorideki üyeliğe kabul edilmeleri için önerilebilir.
 4. Onursal Üyeler – Uluslararası müze camiasına veya ICOM’a istisnai hizmetleri bulunan kişiler 
 5. Destekçi Üyeler – müzelere ve müzeler arasındaki uluslararası işbirliğine olan ilgileri nedeniyle ICOM’a kayda değer finansal katkı veya başka destekler sağlayan kişi veya kuruluşlar.

 

4. Kısım: Üyeliğin Sona Ermesi

ICOM Üyeliği üyenin kendi isteğiyle veya Yönetim Kurulunun aşağıdaki nedenlerle alacağı bir kararla sona erebilir:

 1. Mesleğin değişmesi
 2. Mesleki etiğin ihlal edilmesi
 3. Kayda değer derecede ICOM’un hedefleriyle uyuşmadığına kanaat getirilen eylemler.
 4. Bildirimi yapıldığı halde gerekli ücretlerin ödenmemesi.

 

Madde 05 – 5. Yıllık Üyelik Ücreti

1. Kısım: Üyelik Ücretinin Miktarı ve Ödenmesi
ICOM’ın Bireysel, Kurumsal, Öğrenci ve Destekçi üyeleri Yönetim Kurulunce tavsiye edilen ve Genel Kurulca kabul edilen miktardaki bir yıllık ücreti (aidatı) öderler.

Her yıl Yönetim Kurulu bir sonraki yıl için geçerli olacak yıllık üyelik ücretini belirler. Milli Komite üyelik ücretlerini 30 Haziran tarihine kadar Sekreterliğe iletir, ücretlerin ulaşmasından bir ay sonra işleme başlanır.

2. Kısım. Üyelik Ücretinin Geçerli Olduğu Dönem
Üyelik ücreti ait olduğu takvim yılı için geçerlidir.

Madde 06 – 6. Üyelik Ayrıcalıkları

1. Kısım: Üyelik Kartı
İyi sicil sahibi Bireysel Üyelere ICOM’ca belirlenen ayrıcalıklar tanınan bir kart verilir.

2. Kısım: Seçilme Hakkı
İyi sicil sahibi olan Bireysel Üyeler ve Kurumsal Üyelerin temsilcileri (i) Yönetim Kuruluna (madde 14. 5. Kısım), (ii) Danışma Komitesi Başkanlığına ya da Başkan Yardımcılığına veya (iii) bir Milli Komitenin, bir Uluslararası Komitenin veya bir Bölgesel Ortaklığın seçilen görevlerine aday olabilir.

3. Kısım: Belirlenen Temsilciler 
Kurumsal Üyeler kendilerini Milli Komitede veya Uluslararası Komitelerde, ayrıca Genel Konferansta ve Genel Kurulda temsil etmesi için üç (3) kişi belirleyebilir.

4. Kısım: Öğrencilerin Katılımı 
Öğrenci Üyeler Milli ve Uluslararası Komitelerin faaliyetlerine katılabilir, Genel Konferanslarda ve Genel Kurullarda bulunabilirler ancak oy kullanamazlar veya ICOM’da görev alamazlar.

5. Kısım: Özel Durum
Onursal ve Destekçi Üyeler üyelik haklarını ve ayrıcalıklarını haizdir ancak ICOM’da seçimle gelinen bir görev alamazlar.

Madde 07 – 7. Oy Kullanma Hakları

1. Kısım. Oy Kullanma Hakları

Bireysel ve Kurumsal Üyelerin Genel Kuruldaki ve Yönetim Kurulunun seçimi için oylama hakları bu maddenin ileriki kısımlarında, 10. maddenin 2., 3. ve 6. Kısımlarında ve 14. maddenin 5. Kısmında belirlenmiştir. Danışma Komitesinin toplantılarında ise oylama sırasında hazırda bulunan üyelerin birden fazla vekalet hakkı olamaz.

2. Kısım. Komitenin Oyu
Her Milli ve Uluslararası Komitenin Genel Kurulda gündeme gelen konularla ilgili kendi adına oy kullanması için beş (5) üye belirleme hakkı vardır (bireysel üyeler veya kurumsal üyelerce belirlenen temsilciler).

3. Kısım. Bağlı Oy 
Her Bağlı Örgütün Genel Kurulda gündeme gelen konularla ilgili kendi adına oy kullanması için üç (3) üye belirleme hakkı vardır (bireysel üyeler veya kurumsal üyelerce belirlenen temsilciler). 

4. Kısım. Oy Kullanmayacak Üyeler
Öğrenci, Destekçi ve Onursal Üyelerin ICOM Genel Kurulunda oy kullanma hakkı bulunmamaktadır.

Madde 08 – 8. ICOM’un Unsurları

ICOM aşağıdaki unsurlardan oluşur

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
  1. Başkan
  2. İki Başkan Yardımcısı
  3. Sayman
  4. Genel (olağan) Üyeler
 3. Danışma Komitesi
 4. Milli Komiteler
 5. Ulusal Muhabirler
 6. Uluslararası Komiteler
 7. Genel Konferans
 8. Bölgesel Ortaklıklar
 9. Bağlı Örgütler
 10. Faaliyet Sekreterliği
 11. UNESCO-ICOM Müze Bilgi Merkezi

 

Madde 09 – 9. İdari Yapı

ICOM’un asli yetkisi Üyelerinde bulunmaktadır.

Genel Kurulda seçilen, memurlardan ve Genel (olağan) Üyelerden oluşan Yönetim Kurulu ICOM’un idari işlerinden sorumludur.

Milli ve Uluslararası Komitelerin, Bölgesel Ortaklıkların ve Bağlı Örgütlerin başkanlarından oluşan Danışma Komitesinin, ICOM’un faaliyetlerinde üyeliğini temsilen tavsiye rolü vardır.

Madde 10 – 10. Genel Kurul

1. Kısım. Yetki
Genel Kurul, ICOM’un yasama organıdır.

2. Kısım. Üyeler
Genel Kurul, tüm bireysel, öğrenci, destekçi ve onursal üyeler ile kurumsal üyelerce belirlenen temsilcilerden oluşur. Yalnızca Milli Komiteler, Uluslararası Komiteler ve Bağlı Örgütlerce 7. maddenin 1., 2. ve 3. Kısımları uyarınca delege olarak tayin edilen bireysel üyeler ile kurumsal üye temsilcilerinin ICOM Genel Kurulunda oy kullanma hakkı vardır.  

3. Kısım. Toplantılar
Olağan Genel Kurul – Genel Kurul yılda en az bir kere Danışma Komitesinin yıllık toplantısı sırasında olağan bir oturum yapar.

Olağan Genel Kurulun yeter sayısı mevcuttaki üye veya vekaletle oy kullanma hakkı verilen üye sayısının salt çoğunluğudur (her üye için vekalet sayısı Süreç Kuralları kısmında belirtilmiştir). Eğer bu salt çoğunluğa ulaşılamazsa Genel Kurul aynı mahalde asgari 24 saat içinde yeniden toplanır. Bu durumda yeter sayıya bakılmaksızın Genel Kurul müzakere yetkesine sahip olur. Olağan Genel Kurul mevcuttaki üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun (i) üyeliğe başvuru şartları konusundaki tavsiyeleri üzerine karar alır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun üyelerini seçer (11. Madde 1. Kısım ve 14. Madde 5. Kısım)

Olağan Genel Kurul mali yılın sona ermesinden sonraki altı (6) ay içinde hesaplarla ilgili konuları kararlaştırmak üzere yılda en az bir kere toplanır.   

Olağan Genel Kurul, bu belgenin 20. maddesinde belirtilen, üç yıllık Genel Konferansın düzenlendiği yerlerde ve tarihlerde toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul – Yönetim Kurulu, Başkanın tavsiyesi üzerine Tüzükte değişiklik yapılması ve Yönetim Kurulu ve/veya Danışma Komitesince, Milli ve Uluslararası Komitelerce ve/veya Bölgesel Ortaklıklar ve Bağlı Örgütlerce önerilen hususların görüşülmesi için bir Olağanüstü Genel Kurul toplayabilir. Olağanüstü Genel Kurulun kararları mevcut ve temsil edilen üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Olağanüstü Genel Kurul, Tüzüğün tüm maddelerini değiştirmeye yetkilidir.

Katılımcı Listesi – Her Genel Kurulda mevcut bulunan üyeler ve vekalet sahibi temsilciler yoklama çizelgesini imzalar. Başkan çizelgeyi kontrol eder ve yoklamanın doğruluğunu onaylar.

Tutanaklar – Her Kurulda yapılan müzakereler ve alınan kararlar Genel Müdür tarafından bir rapor olarak hazırlanır ve Başkan tarafından onaylanır. Raporun kopyaları veya alıntılar elektronik ortamda veya basılı olarak üyelerin erişimine sunulur.

Tutanaklarda toplantının tarihi, yeri ve gündemi, toplanmanın biçimi, mevcut veya temsilci üyelerin isimleri, tartışmaya sunulan belgeler ve raporlar, tartışmanın bir özeti, karar metinleri ve oylama sonuçları yer alır.  

4. Kısım. Kurullara Resmi Davet
Yönetim Kurulu Genel Kurulun gündemini belirler ve toplantı için tayin edilen tarihten en az otuz (30) gün önce Kurulu davet eder. Kurul toplantısı UNESCO, 1 rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15, Fransa adresinde veya resmi davette belirtilen başka bir yerde yapılır.

 1. Genel Müdür tarafından toplantıdan en az otuz (30) gün önce kurulu oluşturan tüm ICOM üyelerine resmi bir davet gönderilir.
 2. ICOM News’te veya ICOM’un web sayfasında bir duyuru yayımlanır

 

Resmi davette toplantının tarihi, zamanı ve yeri, ayrıca kurulun gündemi belirtilir. 

5. Kısım. Başkanın Yetkisi 
ICOM’un Başkanı Genel Kurulu yönetir. Başkanın bu görevi yerine getirmek istememesi durumunda iki Başkan Yardımcısından biri Genel Kurula başkanlık eder.

6. Kısım. Oylama
Genel Kurulun oturumları ve özellikle Yönetim Kurulunun seçimi sırasında Milli Komitelerden ve Uluslararası Komitelerden her birinin, Genel Kurul kararlarına ilişkin sorularla ilgili kendi adına oy kullanmaları için oy kullanan üyelerinden beşini (5) tayin etme hakkı vardır (bireysel üyeler veya kurumsal üyelerin temsilcileri). Bu durumlarda benzer şekilde Bağlı Örgütlerden her birinin oy kullanan üyelerinden üçünü (3) tayin etme hakkı vardır (ICOM’un bireysel üyeleri veya kurumsal üyelerinin temsilcileri).

Madde 11 – 11. Yönetim Kurulu

1. Kısım. Organizasyon
Yönetim Kurulu, ICOM’un karar alma organıdır. Konsey en az dokuz (9) en fazla on beş (15) seçilmiş üyeden ve doğal üye olarak Danışma Komitesinin Başkanından oluşur.

Yönetim Kurulunun üyeleri Olağan Genel Kurulca seçilir ve hizmet süresi üç (3) yıldır. Seçilmeleri halinde Yönetim Kurulu Bürosunun üyeleri ile Genel (olağan) üyeler üst üste iki (2) dönem daha görevde kalabilirler. Kurulun bir Genel (olağan) Üyesi bunun ardından Kurulun memuru olarak seçilebilir. Hiç kimse Yönetim Kurulunun üyesi olarak üst üste dört dönemden fazla görev yapamaz.

Başkan, Yönetim Kurulunun yönetiminden sorumludur. Başkanın seçilmiş olduğu dönemi tamamlamasına engel bir durum olması halinde Yönetim Kurulu salt çoğunlukla bir sonraki seçime kadar Başkanlığı yürütmesi için Başkan Yardımcılarından birini seçer. Başkan Yardımcılarından birinin seçilmiş olduğu dönemi tamamlamasına engel bir durum olması halinde Yönetim Kurulu salt çoğunlukla bir sonraki seçime kadar Başkan Yardımcılığını yürütmesi için Genel (olağan) üyelerden birini seçer. Bir Genel (olağan) üyenin Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı süre seçilmiş memur olarak görev yaptığı süreye dahil edilmez. Bir Genel (olağan) üyenin hizmet dönemini tamamlamasına engel bir durum olması halinde, bir sonraki seçimlere kadar pozisyonu boş kalır.

Yönetim Kuruluna seçilen kişiler, Yönetim Kurulunca yetkili kılınmadıkları sürece ICOM’da başka bir görev almazlar.

2. Kısım. Toplantılar
Konsey yılda en az iki defa olağan olarak toplanır. Bu toplantılardan biri yıllık Olağan Genel Kurulun toplandığı tarihte ve yerde yapılır.

3. Kısım. Kurulun Görevleri
Yönetim Kurulu ICOM’un iyi yönetiminden sorumludur.

ICOM’un çeşitli kaynaklarını (finansal, insani, fikri ve teknik) ve bunların gelişimini kontrol eder.

ICOM’un itibarını, uluslararası plandaki saygınlığını ve kamuoyu karşısındaki vizyonunu gözetir.

Genel Kurulca onaylanmak üzere üyelik bedellerinin miktarı konusunda tavsiyede bulunur.

4. Kısım Yeter Sayı ve Çoğunluk
Kurulun bir toplantısı için yeter sayısı üyelerin salt çoğunluğudur.

Yönetim Kurulu kararlarını salt çoğunlukla alır.

5. Kısım Komisyonlar
Yönetim Kurulunun onayı ile Başkan daimi komisyonlar, çalışma kolları ve çalışma grupları oluşturup görevlerini belirleyebilir.

Yönetim Kurulunun onayı ile Başkan tarafından yeniden atanmadıkları sürece komisyon, çalışma kolu ve çalışma grubu üyeliği Yönetim Kurulunun üç yıllık seçimlerini takip eden yıl sona erer.

Madde 12 – 12. Büro

Büro aşağıdakilerden oluşur

 1. bir Başkan
 2. iki Başkan Yardımcısı
 3. bir Sayman

Başkan, üç yıllık Genel Kurulda üç (3) yıllık hizmet dönemi için seçilir ve aynı sürede ikinci bir dönem için yeniden seçilebilir. Başkan, müzeleri ve müze çalışanlarını temsil eden uluslararası teşkilat niteliği kapsamında ICOM’un faaliyetleri için stratejik yönelimleri belirler. Başkan sivil hayatı ilgilendiren tüm konularda ICOM’u temsil eder. Üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde Başkanın imzası ICOM için bağlayıcıdır. Başkan Genel Kurulun ve Yönetim Kurulunun toplantılarını düzenler ve onlara başkanlık eder.

Üç yıllık Genel Kurul tarafından iki (2) Başkan Yardımcısı üç (3) yıllık hizmet dönemi için seçilir ve aynı sürede ikinci bir dönem için yeniden seçilebilir. Başkan Yardımcıları Başkan tarafından kendilerine verilen görevleri ve hizmeti yerine getirirler, gerekli yardımı sağlarlar ve Başkanın yokluğunda toplantıları düzenler ve onlara başkanlık ederler.

Sayman üç yıllık Genel Kurul tarafından üç (3) yıllık bir hizmet dönemi için seçilir ve aynı sürede ikinci bir dönem için yeniden seçilebilir. Sayman Yönetim Kurulunun onayına sunulmak üzere Genel Müdür ile beraber ICOM’un finansal politikası için izlenmesi gereken yolları belirler, ICOM’un finansal bilançosunu inceler ve düzenli olarak Yönetim Kuruluna ve Danışma Komitesine rapor sunar.

Yönetim Kurulunun (memurlardan oluşan) Bürosu ivedi konuları ele alarak konuya mahsus çözümler getirebilir. Büronun icraatları ilk fırsatta ivedi durum ve yapılan işlem hakkında açıklamalarla birlikte eksiksiz olarak Yönetim Kuruluna raporla bildirilir.

Madde 13 – 13. Hesapların Denetimi

Yönetim Kurulu, yıllık toplantısında nitelikli bir kişi veya kuruluşu ICOM denetçisi olarak tayin eder ve verilecek ücreti belirler.

Denetçi olarak tayin edilen kişi veya kuruluş ICOM’un hesapları üzerine bir yıllık rapor hazırlar.

Madde 14 – 14 Danışma Komitesi

1. Kısım Organizasyon
Danışma Komitesi ICOM’un tavsiye organıdır. Komite, Milli ve Uluslararası Komitelerin, Bölgesel Ortaklıkların ve Bağlı Örgütlerin Başkanlarından oluşur.

2. Kısım Danışma Komitesinin Görevleri
Danışma Komitesi, ICOM’un politikaları, programları, prosedürleri ve mali işleriyle ilgili konularda Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula tavsiyelerde bulunur, Tüzükte yapılabilecek değişikliklere ilişkin öneriler getirebilir. ICOM’un genel çalışma alanıyla ilgili meselelerde ve faaliyetlerde Yönetim Kurulunun önerisiyle tavsiyelerde bulunur. Danışma Komitesinin faaliyetleri bir sonraki toplantısında onaya sunulmak üzere Genel Kurula rapor edilir.

3. Kısım Memurlar
Danışma Komitesinin Başkanı ve Başkan Yardımcıları üyelerin tümü tarafından üç yıllık bir hizmet dönemi için seçilirler. Danışma Komitesinin memurları üst üste iki dönem görev yapabilirler.

Danışma Komitesinin Başkanı Komitenin toplantılarını düzenler ve onlara başkanlık eder, Yönetim Kurulunun doğal üyesi, ICOM’un Seçim Memuru ve tüm Bölgesel Ortaklıklar Kurulunun doğal üyesi olarak görev yapar.

4. Kısım Yıllık Toplantı
Danışma Komitesi yılda en az bir defa, Yönetim Kurulunun toplantılarından birinin gerçekleştirildiği tarihte ve yerde olağan oturum için toplanır.

5. Kısım Yönetim Kurulu Adayları
ICOM’un Yönetim Kurulu memuru ve olağan üyesi olarak seçime girecek kişiler yalnızca Milli veya Uluslararası Komitelerce aday olarak gösterilebilir. Her adaylık başvurusu ilgili Milli veya Uluslararası Komitenin Başkanının imzalı bir yazısıyla beraber iletilmeli ve adayın uygunluğunu tasvip eden komite namına bir başka Kurul Üyesince onaylanmalıdır.

6. Kısım Vekaleten Oy Kullanma
Danışma Komitesinin (Başkan dışında) bir üyesi Komitenin toplantısında ICOM’un başka bir üyesince temsil edilebilir, ancak herkesin bir kişiye vekalet etme hakkı vardır.

7. Kısım Yeter Sayı ve Çoğunluk
Danışma Komitesinin toplanma yeter sayısı mevcut ve vekaletle temsil edilen üyelerinin %50’sidir. Yeter sayıya ulaşılamazsa danışma Komitesi aynı yerde 24 saat içinde yeniden toplanır. Bu durumda katılan mevcudun sayısına bakılmaksızın Komite müzakere yetkesine sahip olur. Danışma Komitesinin kararları mevcuttaki ve temsil edilen üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

Madde 15 – 15. Milli Komiteler

Yönetim Kurulunca, bir Devlette müzelerin ve müzecilik mesleğinin menfaatlerini temsil etmesi ve ICOM’un faaliyetlerini organize etmesi için bir Devlet sınırları içinde yerleşik tüm ICOM üyelerinden oluşan bir Milli Komite yetkilendirilebilir. Milli Komitelerin faaliyetleri Milli Komitelerle İlgili Kurallara uygun olmalıdır.

Madde 16 – 16. Ulusal Muhabirler

Bir Devlette Milli Komite bulunmaması halinde ICOM üyelerinden biri Yönetim Kurulunca o Devlet için Ulusal Muhabir olarak belirlenebilir.

Madde 17 – 17. Uluslararası Komiteler

Yönetim Kurulunca, programlar ve faaliyetler yürütmesi ve benzer bilimsel ve mesleki ilgilere sahip ICOM üyeleri arasında bir iletişim kanalı hizmeti görmesi için bir Uluslararası Komite yetkilendirilebilir. Uluslararası Komitelerin faaliyetleri Uluslararası Komitelerle İlgili Kurallara uygun olmalıdır.

Madde 18 – 18. Bölgesel Ortaklıklar
Yönetim Kurulunca, bir bölgedeki Milli Komiteler, müzeler ve müze çalışanları arasında bilgi değişimi ve işbirliği için forum vazifesi görmek üzere bir Bölgesel Ortaklık yetkilendirilebilir. Bölgesel Ortaklıkların faaliyetleri ICOM Milli Komitelerinin Bölgesel Ortaklıklarıyla İlgili Kurallara uygun olmalıdır.

Madde 19 – 19. Bağlı Örgütler   
Yönetim Kurulu, bu Tüzükteki tanımıyla bünyesi en az üçte iki nispetinde müze çalışanlarından veya müzelerden oluşan uluslararası bir örgüte, belirli bir yıl içinde üyelerinin ICOM üyesi olması kaydıyla bağlı örgüt statüsü verebilir. Bağlı Örgütün faaliyetleri Bağlı Örgütlerle İlgili Kurallara uygun olmalıdır.

Madde 20 – 20. Genel Konferans   

1. Kısım Üç Yıllık Toplantı  
ICOM her üç yılda bir Genel Konferans düzenler

2. Kısım Teklifler
Genel Konferansta, üzerinde durulan konulara ilişkin Genel Kurulun görüşlerine sunulmak üzere tekliflerde bulunulabilir.

Madde 21 – 21. Faaliyet Sekreterliği   

1. Kısım Rolü
ICOM’un Genel Müdürü ve diğer üye personelinden oluşan Faaliyet Sekreterliği ICOM’un işlem merkezidir. Programları değerlendirerek uygulamaya geçirir, üyelik dosyalarını ve kayıtlarını tutar, finansmanını yönetir ve Teşkilatın kimliğini koruyarak geliştirir.

2. Kısım İşlemler
Genel Müdür ICOM tarafından göreve getirilen İcra Başkanı olup Yönetim Kuruluna karşı ICOM’un yetkin ve verimli idaresinden, ICOM’un Teşkilatın işleyişi için gereksindiği kaynaklardan ve Sekreterliğin günlük işlemlerinden, ayrıca ICOM’un menfaatlerinin desteklenmesinden ve üyeleriyle, komiteleriyle, çalışma kollarıyla ve çalışma gruplarıyla olan iletişiminden sorumludur. Günlük meselelerle ilgili olarak Genel Müdür doğrudan ICOM Başkanına bildirimde bulunur.

Madde 22 - 22. UNESCO-ICOM Müze Bilgi Merkezi

1. Kısım Yönetim
UNESCO-ICOM Müze Bilgi Merkezi ICOM tarafından idare edilir. ICOM üyelerine ve UNESCO personeline belge ve arşiv referans hizmeti sunar.

2. Kısım Personel ve Kaynaklar
Genel Müdür UNESCO-ICOM Müze Bilgi Merkezinden sorumludur ve Yönetim Kurulunin Merkezin işleyişi için gerekli gördüğü personel ve kaynakları temin eder.

Madde 23 - 23. Gelir ve Giderler

1. Kısım Gelir.  ICOM’un gelirleri aşağıdaki kalemlerden oluşur:

 1. Üyelerce ödenen üyelik ücretleri
 2. ICOM varlıklarından ve faaliyetlerinden kazanılan gelirler
 3. doğrudan alınan hibeler, özel bağışlar, ICOM Vakfınca yapılan katkılar
 4. ICOM tarafından verilen hizmet karşılığı yapılan sözleşmeler kapsamında yapılan ödemeler

 

2. Kısım. Giderler
ICOM fonları yalnız Saymanca hazırlanan ve Yönetim Kurulunca onaylı harcama politikasına göre düzenlenen bütçeye uygun olarak harcanır.

Madde 24 - 24. Diller

1. Kısım Resmi Diller
İngilizce, Fransızca ve İspanyolca ICOM’un resmi dilleridir ve her biri ICOM toplantılarında kullanılabilir.

2. Kısım Diğer Diller
Genel Kurul masrafları Üyelerce karşılanmak kaydıyla diğer dillerin kullanımını kabul edebilir.

Madde 25 - 25. Politikalar ve Süreç Kuralları

1. Kısım Politika Kabulü
Yönetim Kurulu bu Tüzüğün hükümlerinin yürürlüğü için gerekli Politikaları ve Kuralları oluşturur ve onlarda değişiklik yapabilir.

2. Kısım Süreç Kuralları
Genel Kurul ve Danışma Komitesi kendi Süreç Kurallarını oluşturur ve onlarda değişiklik yapabilir. Genel Konferans kendi Süreç Kurallarını oluşturur. 

Madde 26 - 26. Diğer Örgütlerle İlişkiler

1. Kısım UNESCO
ICOM, UNESCO ile istişari bağını devam ettirir

2. Kısım ICOM Vakfı
ICOM, çalışmalarını destekleyen ICOM Vakfı ile olan özel işbirliğini devam ettirir.

3. Kısım Diğer Ortaklar
ICOM, uygun görülen uluslararası örgütlerle çalışma ilişkileri kurabilir.

4. Kısım Diğer Örgütlerin Katılımı
ICOM, resmi ilişkiler kurduğu uluslararası örgütlerin temsilcilerini Genel Konferanslarına ve diğer toplantılarına katılmaları için davet edebilir.

Madde 27 - 27. Geçerlilik ve Değişiklik

1. Kısım Yürürlük
Bu Tüzük Genel Kurulda kabul edilmesiyle beraber yürürlüğe girer.

2. Kısım Resmi Belge
ICOM Fransa’da tescilli olduğu ve 1901 tarihli Kanun hükümlerine tabi bir Birlik olduğu için bu Tüzüğün Fransızca versiyonu ileriki tercümelerin dayanacağı resmi belgedir. Hukuki ihtilaflara ve anlaşmazlıklara açıklık getirilmesinde Fransızca Tüzük esas alınır.

3. Kısım Değişiklikler
Yönetim Kurulu, Danışma Komitesi, Milli ve Uluslararası Komiteler, Bölgesel Ortaklıklar ve Bağlı Örgütler bu Tüzükte değişiklik yapılması için öneri getirebilirler. 

Madde 28 - 28. Fesih

1. Kısım Fesih Yetkisi
ICOM Üyeleri bir Olağanüstü Genel Kurulda mevcuttaki veya temsilci üyelerin dörtte üçünün (%75) alacağı bir kararla Teşkilatı feshetmeye karar verebilirler.

Tüm Üyeler usulüne uygun olarak, 10. maddenin 4. kısmı hükümlerine uygun biçimde toplantıya çağrılır.

2. Kısım Teşkilatın Varlıkları
Fesih sırasında ICOM’a ait olan varlıklar UNESCO ile istişare edilerek ve kuruluşlarla ilgili 1901 tarihli Fransız Kanunu hükümleri uyarınca ICOM’unkine benzer gayeler taşıyan bir örgüte devredilir.