Tarih: 
22. Mayıs 2019

MÜZE TANIMI ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

 

ICOM tarafından 21. yüzyılda müzelerin geldiği nokta ve gelecekteki rolleri hakkında küresel bir diyalogun geliştirilmesi amacıyla bir dizi yuvarlak masa çalışması düzenlenerek yeni (ve klişe olmayan) bilgi ve fikirlerin üretilmesi planlanmış ve bu amaçla bir komite (Museum Definition, Prospects and Potentials - MDPP) oluşturulmuştur. Komite tarafından ICOM’a üye ülkelerden de sürece katkı koymaları beklendiği belirtilerek, belirlenen içeriğe uygun olarak ülke görüşlerinin iletilmesi talep edilmiştir. ICOM Türkiye Milli Komitesi olarak müzecilik konusunda uluslararası alanda yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekte ve ICOM’un “Müze Tanımının Revizyonu Çalışması”na Ülkemizden de katkı sağlanmasını önemsemekteyiz. ICOM Türkiye bu amaçla toplumların ve müzelerin iç içe geçmiş ilişkileri ve birbirlerini nasıl etkilediği ve müze tanımının revizyonu için yapılan hazırlıkların bir parçası olarak 20 Nisan 2018’de Nevşehir – Avanos’ta bir çalıştay düzenlenmiştir.

 

ÇALIŞMA METODOLOJİSİ

 

Müzecilik konusunda farklı perspektiflere, farklı uzmanlık alanlarına sahip kişileri bir araya getirerek müze tanımının revizyonuna katkı sağlayacak bu çalışmada, 6 masada, her masada ortalama yedi-sekiz kişinin yer aldığı katılımcılara sorular yöneltilmiş ve cevaplar masalarda görevli raportör ve moderatörler tarafından not alınarak bir araya getirilmiştir. Her masada ülkemiz müzeciliğine katkıda bulunan üniversite, devlet müzesi, özel müze, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim müzeleri gibi farklı disiplinlerden müze profesyonelleri, yöneticiler, akademisyenlerden oluşan kapsayıcı bir yelpazede dağılım gerçekleştirilmiştir. Masalarda fikirsel çeşitliliğe ve deneyim farklılıların bulunmasına özen gösterilmiştir. Bu yöntemle Ülkemiz müzeleri için farklı bakış açıları ve beklentileri temsil eden  katılımcıların görüşleri ile çalışmanın temel amacına uygun olarak kapsayıcı ve nitelikli bir fikir alışverişinde bulunulmaya çalışılmıştır.

 

Çalışma ICOM MDPP Komitesi tarafından ele alınması önerilen 4 soru üzerinden yola çıkılarak 6 soru hazırlanmıştır. Çalıştay öncesinde katılımcılara yazılı olarak gönderilen 6 soruya verilen cevaplar, oluşturulan altı masada her masadaki yaklaşık 7-8 kişilik katılımcılara iletilmiş ve toplantı sırasında moderatör ve raportörler tarafından katılımcılardan alınan cevaplar not alınmıştır. Her masadaki raportör ve moderatör kendi masasındaki katılımcıların cevaplarını ortak bir dil geliştirerek masa raporu haline getirmiştir. Masa bazında yapılan bu çalışmanın ardından altı masanın raporu editörler tarafından derlenerek bu metin elde edilmiştir. Çalışma sonunda yaklaşık 70 sayfa yazılı belge oluşmuştur.