Tarih: 
16. Nisan 2015

Uluslararası anlamda dünya kültürel mirasının ortak paylaşımını hedefleyen ve kar amacı gütmeyen bir sanal müze projesi olan Sınırlar Ötesi Müzenin (Museum with no frontiers, MWNF), kültürlerarası diyalogu geliştirme ve ülkelerin ortak kültürel mirasını tanıtmayı amaçlayan yeni çalışması kapsamında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce temsil edilen ülkemizin de yer aldığı 22 ülkeden küratörlerin katılımıyla gerçekleştirilen "Tarihi Paylaşmak, Arap Dünyası - Avrupa│1815-1918" (Sharing History, Arab World - Europe│1815-1918) konulu sanal müze projesininresmi açılışı 16 Nisan 2015 tarihinde Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde gerçekleştirildi. 

 

Proje; 1815-1918 tarihleri arasındaki (Napolyon sonrası yeniden yapılanma süreci “Viyana Kongresi 1814-15” ve I. Dünya Savaşı arasındaki periyod) Arap - Türk ve Avrupa ilişkilerine ticari, ekonomik, seyahat, teknoloji, sosyal ve kültürel açıdan odaklanmaktadır. Projenin amacı öğretmenler, öğrenciler ve diğer tüm ilgi grupları için tarih, kültürel ürünler, belgeler, anıtlar ve tarihi alanlar gibi somut kalıntılar yardımıyla geçmişin, kanıtlarıyla keşfedilebileceği bir eğitim aracı oluşturmaktır.

Proje aynı zamanda küresel bir toplumda barış içinde bir arada yaşamanın temeli olarak her ülkenin bir diğerinin bakış açısına saygı duymasının önemi üzerine farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. Anılan çalışma için yapılan toplantılar sonucunda katılımcı ülkeler ve müzelerden gönderilen nesneler, anıtlar ve sitlere dair görseller ve bilgilerden oluşturulan zengin koleksiyonlar kullanılarak projeye katılan ülkelerin küratörleri tarafından 10 temalı sergi oluşturulmuştur. Açılışa projeye katılan 21 ülkenin Ankara'daki temsilcilikleri ile Arap Birliği temsilcisi, AB Delegasyonu temsilcisi, projeye Türkiye'den destek sağlayan ilgili kurum ve kuruluşlar ile müzeler, Ankara'daki kültür, tarih ve diyalogla ilgili diğer kuruluşlar ile ulusal ve uluslararası basın davet edilmiştir.

 

Projeye Ülkemizden Katkı Sağlayan Müze/Özel müze/Özel Koleksiyon ve Kurumların Sanal Müze İçin Gönderdikleri Eserlere İlişkin Bilgiler

1-)  İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü

       (Ağlayan Kadınlar Lahdi, Osman Hamdi Bey ve yürüttüğü kazılara ait fotoğraflar, 19. 

        yüzyıla ait ünlü seyyahlarca kaleme alınan kitap koleksiyonu)

2-)  Yıldız Sarayı Müzesi Müdürlüğü

       (Müze ve Saray binalarına ilişkin güncel fotoğraflar ve Yıldız seramik örnekleri)

3-)  Ankara Etnografya Müzesi Müdürlüğü

       (Çanakkale, Yıldız ve Beykoz seramik örnekleri)

4-)  İstanbul Üniversitesi, Nadir Eserler Kütüphanesi, Sultan II. Abdulhamit’in Yıldız  

      Albümü

       (19. yüzyılda oluşturulan albümden örnekler, eski İstanbul’a ve önemli yapılara ait,

       Anadolu’da oluşturulan demiryolları ve Hicaz Demiryoluna ait fotoğraflar, Arkeoloji  

       Müzesi ve Çinili Köşk Müzesine ait eski fotoğraflar, Osmanlı devlet adamlarına ait

       stüdyo fotoğrafları)

       Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi (19. ve 20. yüzyıllarda kullanılan tıbbi araç-gereçler)

5-)  Bursa Basın Tarihi Müzesi

       (19. yüzyılda Bursa’da yayın hayatına giren yerel gazeteler ve basın tarihine ilişkin araç- 

       gereçler)

6-)  İstanbul PTT Müzesi

       (19. yüzyılda iletişimde kullanılan telefon, telgraf, santral, posta haritası, mors yazıcısı)

7-)  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi

       (Dönemin ünlü oryantalist ressamları ve asker ressamlarımıza ait tablo koleksiyonu)

8-)  Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi

       (Yerli ve yabancı oryantalist ressamlara ait tablo koleksiyonu ve seramik eserler)

9-)  Sadberk Hanım Müzesi

       (Seramik ve madeni eserler, çini levha örnekleri ve döneme ait kadın kıyafetleri

       koleksiyonu)

10-) Sakıp Sabancı Müzesi

        (Ünlü ressamlara ait tablo koleksiyonu, yazı ve hat koleksiyonu)

11-) Sirkeci Garı TCDD İstanbul Demiryolu Müzesi

        (Orient Ekspres ve dönemin demiryolu ve istasyonlarına ait araç-gereçler)

12-) Çatalca Mübadele Müzesi – Lozan Mübadilleri Vakfı

        (1. Dünya Savaşı sonrası ve Balkan Savaşları sonrası oluşan mübadele dönemine ait

         fotoğraflar, göç eden ailelere ait aile fotoğrafları)

13-) Ömer M. Koç Koleksiyonu

       (Eski İstanbul Fotoğrafları ve Orient Ekspres Seyahat Afişleri)

14-) TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı - Milli Saraylar, Müzecilik ve Tanıtım

        Başkanlığı – Tablo Koleksiyonu

       (Ressam Stefano Ussi’nin “Surre Alayı” Tablosu)

15-) 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi

        (Dönemin İstanbul’unun ticari ve ekonomi hayatında yer alan önemli kişilere ait

         portreler)

16-) Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı (Harbiye Askeri Müzesi)

        (Arif Mehmed Paşa’ya ait “Mecmua-i Tesavir-i Osmaniyye” albümünden yeniçeri

        kıyafet örneklerine ilişkin çizimler)

17-) Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü

        (II. Ahmet Kütüphanesinde bulunan Surname-i Vehbi’den Levni’ye ait minyatür

        örnekleri)

18-) Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi

        (Döneme ait halk oyunları ve halk müziklerinde kullanılan müzik aletleri ve kıyafatler)

19-) Aşiyan Müzesi

       (Dönemin ünlü yazar, şair ve edebiyatçılarından Tevfik Fikret, Abdulhak Hamid Tarhan

       ve Şair Nigar’a ait fotoğraf ve eser örnekleri)

20-) Milli Kütüphane, kitap dışı koleksiyonlar

      (Tercüman-ı Ahval Gazetesi ve Servet-i Fünun dergisine ait örnek)